dikaiosini.gr

Τροχαίο Ατύχημα

Δύο είναι οι προτεραιότητές μας σε σχέση με την αποζημίωσή σας: Η εξάντληση των αξιώσεών σας, με σκοπό να αποζημιωθείτε με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Κι η όσο το δυνατόν συντόμευση της διαδικασίας, αποφεύγοντας κάθε χρονοτριβή.
Απ’ τη στιγμή που θα αναλάβουμε την υπόθεσή σας, θα προετοιμαστούμε μεθοδικά (κατάθεση στην Τροχαία, ενημέρωση για την πορεία της Δικογραφίας, ανάλυση των συνθηκών του ατυχήματος με συνέντευξη, φωτογραφίες και σχεδιάγραμμα, συνεργασία με το συνεργείο επισκευής, τους θεράποντες ιατρούς κτλ), ώστε να συνταχθεί άρτια η αγωγή (άμεση σύνταξη και κατάθεση αγωγής, συστηματική συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και συνεχή επικοινωνία για ενδεχόμενο επωφελή εξωδικαστικό συμβιβασμό) και να είναι πλήρης η παράσταση στο Δικαστήριο (παράσταση ακόμη κι από δύο Δικηγόρους με προτάσεις και προσθήκη-αντίκρουση). Επιμένουμε στη συνεχή ενημέρωσή σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
Με άλλα λόγια αναλαμβάνουμε γενικά τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας, έως ότου αποζημιωθείτε, είτε εξωδικαστικά είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Αναλαμβάνουμε την υπόθεση χωρίς κανένα έξοδο για εσάς

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της υπόθεσης σας χωρίς κανένα έξοδο για εσάς και πληρώνεται μόνο στην περίπτωση επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης σας. Σε αντίθεση περίπτωση δεν οφείλετε τίποτα

Προετοιμασία

 Καθοδήγηση εν όψει της κατάθεσής σας στην Τροχαία. Η κατάθεση στην Τροχαία είναι ένα κρίσιμο στάδιο για την αποζημίωσή σας. Παραλείψεις ή κακές διατυπώσεις στην κατάθεσή σας μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην πλήρη δικαίωσή σας, καθώς οι αντίδικοι μπορεί να τις εκμεταλλευτούν, προκειμένου να αμφισβητήσουν την υπαιτιότητά τους ή να ισχυριστούν ότι είστε συνυπαίτιος του ατυχήματος.

– Ενημέρωση για την πορεία της Δικογραφίας κι έγκαιρη παραλαβή της.

– Συνέντευξη είτε στα γραφεία μας, είτε στην οικία σας, είτε ακόμη και στον χώρο που νοσηλευόσαστε, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ιδιαίτερες συνθήκες του τροχαίου συμβάντος. Είναι σκόπιμο η συνέντευξη να προηγείται της κατάθεσής σας στην Τροχαία.

– Ανάλυση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος. Λήψη φωτογραφιών (για παράδειγμα από τον τόπο του συμβάντος) και κατασκευή σχεδιαγράμματος. Λοιπές ενέργειες προκειμένου να θεμελιωθεί το ανυπαίτιο της εμπλοκής σας στο Τροχαίο Συμβάν.
– Συνεργασία με το συνεργείο που έχει αναλάβει να επισκευάσει το όχημά σας, καθώς και με τον πραγματογνώμονα που έχει αναλάβει να συντάξει εκτίμηση των υλικών ζημιών που έχει υποστεί το όχημά σας.
– Συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς σας για τη σύνταξη ιατρικών γνωματεύσεων που να βεβαιώνουν τον τραυματισμό σας και τις συνέπειές του σε όλη τους την έκταση, αλλά και για την πρόβλεψη και καταγραφής τυχόν μελλοντικών βλαβών ή αναπηριών.

Αγωγή

Άμεση Σύνταξη της αγωγής σας χωρίς χρονοτριβές, ώστε να είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερη η αποζημίωσή Σας. Σύνταξη του αγωγικού δικογράφου με τρόπο άρτιο, ώστε να εξαντλεί τις δυνατότητές σας για αποζημίωση. Άμεση πρόσβαση στο δικόγραφο πριν την κατάθεσή του. Άμεση Κατάθεση της αγωγής. Προηγούμενη συννενόηση μαζί σας, ώστε η συζήτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο να προσδιοριστεί σε ημερομηνία που να μπορείτε (αν θέλετε) να παραβρεθείτε, τόσο εσείς όσο και κάποιος μάρτυράς σας. Επιμέλεια του φακέλου και συλλογή περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων σχετικών με την υπαιτιότητα των αντιδίκων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατάθεση της αγωγής έως τη συζήτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο. Επικοινωνία με τους αντιδίκους για την πιθανότητα επωφελούς εξώδικου συμβιβασμού κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατάθεση της αγωγής έως τη συζήτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο. Είναι πιθανό οι αντίδικοι (π.χ. η ασφαλιστική εταιρεία) να προσφέρουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, προκειμένου η υπόθεση να «κλείσει» και να μην οδηγηθεί στο Δικαστήριο. Ο εξώδικος συμβιβασμός, όταν περιλαμβάνει ικανοποιητική αποζημίωση, έχει το επιπλέον προσόν της άμεσης καταβολής.

Εκδίκαση

– Εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Έγκαιρη προετοιμασία, κατάθεση δικογράφου προτάσεων και φακέλου με σχετικά έγγραφα.
– Παράσταση, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπόθεσης, ακόμη κι από δύο (2) δικηγόρους.
Σύνταξη εκτενούς δικογράφου Προσθήκης-Αντίκρουσης, μέσα στο τριήμερο της εκδίκασης της υπόθεσης στο ακροατήριο, ώστε να αντικρουστούν άρτια οι όποιοι επί τω ακροατηρίω ισχυρισμοί των αντιδίκων.
– Άμεση εκτέλεση της εκδιδοθησόμενης αποφάσεως του Δικαστηρίου.
– Σύνταξη και κατάθεση έφεσης, εκδίκαση της υπόθεσης στο Δικαστήριο που κρίνει σε δεύτερο (2ο) βαθμό, καθώς και λήψη κι εκτέλεση της τελεσίδικης απόφασης, σε περίπτωση που οι αντίδικοι εφεσιβάλλουν ή σε περίπτωση που θέλετε εσείς να εφεσιβάλλετε την πρωτόδικη απόφαση.Aναλαμβάνουμε γενικά τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας, έως ότου αποζημιωθείτε, είτε εξωδικαστικά είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης.
Παρότι το τροχαία συμβάντα ειδικά στην χώρα μας είναι πάρα πολύ συχνά, ελάχιστοι γνωρίζουν, σε όλο τους το εύρος, τα δικαιώματα αποζημίωσης που έχουν για τις υλικές και σωματικές βλάβες που έχουν υποστεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι περισσότεροι που εμπλέκονται σε τροχαία, είτε αποζημιώνονται ελάχιστα, είτε πάντως περιορισμένα σε σχέση με τα δικαιώματα που διαθέτουν. Σύνηθες επίσης είναι το εξής: Να υποτιμάμε εμείς οι ίδιοι τις υλικές ζημιές και τις σωματικές βλάβες που έχουμε υποστεί και να αγνοούμε ότι χρήζουν αξιοπρεπούς αποζημίωσης. Παρακάτω θα εκθέσουμε τις κατηγορίες ανθρώπων που δικαιούνται αποζημίωσης λόγω της εμπλοκής τους σε τροχαίο συμβάν, αλλά και τα διάφορα κονδύλια που μπορούν να διεκδικήσουν. Δείτε αναλυτικά τα κονδύλια που μπορείτε να διεκδικήσετε. Είναι πιθανό να εκπλαγείτε με τις δυνατότητες αποζημίωσής σας.